මහත් ඵල මහානිසංස අත්කර ගැනීමට ඔබට ලැබෙන මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගෙන ඔබට හැකි පමණකින් මෙම පුණ්‍ය කර්මයන්ට සම්බන්ධ වෙන්න. මෙයයි ඔබ මියෙනදා රැගෙන යන සැබෑ අස්වැන්න.

ඔබේ අධ්‍යාත්මය කුසල මූලයන්ගෙන් පෝෂණය කරනු

පිණිස උතුම් පුණ්‍ය කර්මයන් උදෙසා ඔබටත් දායක විය හැකි යි

මහත් ඵල මහානිසංස අත්කර ගැනීමට ඔබට ලැබෙන මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගෙන ඔබට හැකි පමණකින් මෙම පුණ්‍ය කර්මයන්ට සම්බන්ධ වෙන්න.


මෙයයි ඔබ මියෙනදා රැගෙන යන සැබෑ අස්වැන්න.

ලොව විශාලම ශෛලමය සැතපෙන බුද්ධ ප්‍රතිමාව ඉදිකරන්න ඔබත් එකතු වෙන්න

කාර්මික ශිල්පීන් පිළිමය නෙලීම සඳහා ගල සකස්‌ කරමින් සිටි අයුරු. 

කැමැති අයෙකුට මෙයට දායකවන්න පුළුවනි.


මේ පිළිබඳ විස්‌තර 0363862259 හා 0719990409 යන දුරකථන 
අංකවලින් ලබාගත හැක.