මහත් ඵල මහානිසංස අත්කර ගැනීමට ඔබට ලැබෙන මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගෙන ඔබට හැකි පමණකින් මෙම පුණ්‍ය කර්මයන්ට සම්බන්ධ වෙන්න. මෙයයි ඔබ මියෙනදා රැගෙන යන සැබෑ අස්වැන්න.

ඔබේ අධ්‍යාත්මය කුසල මූලයන්ගෙන් පෝෂණය කරනු

පිණිස උතුම් පුණ්‍ය කර්මයන් උදෙසා ඔබටත් දායක විය හැකි යි

මහත් ඵල මහානිසංස අත්කර ගැනීමට ඔබට ලැබෙන මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගෙන ඔබට හැකි පමණකින් මෙම පුණ්‍ය කර්මයන්ට සම්බන්ධ වෙන්න.


මෙයයි ඔබ මියෙනදා රැගෙන යන සැබෑ අස්වැන්න.

කල්කුඩාවේ සිරි සීලංකාර මූලික පිරිවෙන

 මඩකලපු සිංහල ජනතාවට සහ මඩකලපුව කෝරළේ පත්තු වාලච්චේන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැල්ල වාඩිය සිරි විවේකාරාම විහාරස්ථානය අනුබද්ධ සිරි සීලංකාර මූලික පිරිවෙන සඳහා ඔබේ ආධාර, උපකාර අවශ්‍යයි.

වැඩිවිස්තර සඳහා අමතන්න.

070 3975888